TEAM

Team 2017-18

team

Rakhi Agrawal
Chair
team

Ashish Dhone
Vice Chair
team

Harsh Chidrewar
Vice Chair
team

Aayush Dalvi
Management Head
team

Bhagyashree Joshi
Technical Head
team

Piyush Bendale
Web master
team

Simran Mistry
Treasurer
team

Niraj Mahajan
Marketing Head
team

Sahil Singh
Secretary
team

Mrigank Mishra
Social Head
team

Nikhil Kolte
Graphic Designer
team

Vamshi Kiran
Blogger
team

Prof. Sneha Mehta
Faculty Sponsor
team

Prof. Manjusha Amritkar
Strategic Planner

Team 2016-17